Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Thước cặp cơ Mitutoyo 530-104

Thước cặp cơ Mitutoyo 530-114

Thước cặp cơ Mitutoyo 530-115

Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-312

Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-118

Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-119

Thước cặp cơ Mitutoyo160-153